ABC ROBBUD.PW

Elewacie

Wykonujemy kompleksowo docieplenia, elewacje i tynki jak również prace im towarzyszące: remonty balkonów, izolacje ścian fundamentowych, montaż elementów orynnowania, gładzie gipsowe, suche zabudowy oraz profesjonalne układanie płytek. Adaptujemy również poddasza wg. projektów klienta lub z wykorzystaniem naszego doświadczenia.farby dyspersyjne (zazwyczaj akrylowe) cechuje je wysoka odporno i trwa o w czasie, elastyczno , niska wodoch onno , paroprzepuszczalno oraz mo liwo uzyskania szerokiej palety barw. Popularne odmiany fasadowych farb akrylowyc...

farby silikonowe wykazuj doskona e w asno ci hydrofobowe (odtr canie "perlenie cz steczek wody) oraz zdolno do samooczyszczania pow ok. Poza tym charakteryzuj si wysok paroprzepuszczalno ci , wysok trwa o...

farby silikatowe (krzemianowe) produkowane na bazie potasowego szk a wodnego (zazwyczaj z niewielkim dodatkiem dyspersji akrylowej, cho wyst puje odmiana "czystej farby silikatowej) charakteryzuj si trwa ym, chemicznym wi za...

farby cementowe oferowane s zazwyczaj w postaci suchych mieszanek. Rol spoiwa pe ni w tym przypadku zazwyczaj bia y cement (niekiedy z dodatkiem ywic syntetycznych). Pow oki cementowe wykazuj szereg wad (znacz...

Cennik Cennik us ug uzale niony jest od szeregu czynników takich jak : rodzaj prac, ich wielko i zró nicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp. S to ceny wa niejszych us ug. Mog o...

Każdy wymieniony powyżej rodzaj farby, za sprawą zróżnicowanych właściwości, chroni elewację budynku w nieco inny sposób. Wszystkie jednak spełniają funkcję dekoracyjno-ochronną i umożliwiają utrzymanie elewacji w czystości. Dobrze dobrana farba zapewni estetyczny wygląd elewacji przez długie lata.